Aktualności OZPN Piła

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w OZPN Piła

Komunikat

Na prośbę Pana Jacka Bogusławskiego przekazujemy komunikat dla klubów:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza otwarte konkursy na
realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa
wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej. Łączna kwota do
wykorzystania w konkursach to 1 280 000 złotych.
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej konkurs
dotyczy organizacji na terenie województwa wielkopolskiego imprez lub
 jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej,
ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), a także imprez
sportowych i rekreacyjnych opartych na współzawodnictwie o zasięgu
minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport masowy). Kwota przeznaczona na
dofinansowanie konkursu w 2020 roku to 780 000 złotych. Oferty można
składać do 14 stycznia 2020 r., do godz. 15.30.
Druga część konkursu dotyczy zadań zmierzających do poprawy i
rozwoju infrastruktury sportowej na terenie województwa wielkopolskiego.
Dofinansowane zostaną projekty polegające na remoncie istniejących
obiektów lub urządzeń sportowych wykorzystywanych przez organizacje
pozarządowe, a także te polegające na doposażeniu infrastruktury
sportowej w drobny sprzęt sportowy, którego cena jednostkowa nie
przekracza 10 tys. złotych. W tym zakresie łączna kwota przeznaczona
na dofinansowanie wynosi 500 000 złotych. Oferty można składać do
14 stycznia 2020 roku, do godz. 15.30.
Szczegóły znajdą Państwo pod adresem:
https://app.getresponse.com/click.html?x  =a62b&lc=BoGSss&mc=rt&s=bJSX Cf&u=h24SR&y=s&z=EwTotjf&amp ;